Drukuj

Firma SA-BUD powsta?a w 1984r jako odpowied? na ogromne zapotrzebowanie rynku. Z roku na rok poszerza?o si? grono naszych kontrahentw. Po paru latach dzia?alno?ci firma okre?li?a swoje g?wne kierunki dzia?alno?ci i specjalno?ci.

Nasza specjalno??to remonty kapitalne budynkw , (w tym budynki obj?te ochron? Konserwatora Zabytkw), oraz remonty elewacji. Oprcz tych zada? wymagaj?cych zawsze bardzo indywidualnego podej?cia do procesu wykonawczego, prowadzimy rwnie? kompleksowobudowy budynkw mieszkalnych, biurowych oraz hal magazynowych, itp.

Zapewniamy poza profesjonalizmem wymaganym do prawid?owego wykonania prac, indywidualne podej?cie do ka?dej realizacji, polegaj?ce na ?cis?ej wsp?pracy z inwestorem oraz aktywne wsp?dzia?anie w rozwi?zywaniu problemw podczas trwania inwestycji (wsp?praca z projektantem, Konserwatorem Zabytkw, lokalnymi organami odpowiedzialnymi za prawn? stron? inwestycji, oraz doradztwo w zakresie firm kooperuj?cych, stosowanych materia?w oraz rozwi?za?).